TEENUSED

Erapooletu ja pädeva (pädevus määratakse EL tehnilistes tingimustes TR 17207:2018 jaotises 5.1) inspekteerijana viime läbi  mänguväljakute ohutuse iga-aastaseid ülevaatusi (põhikontrolle)

Mänguväljaku ohutuse hindamise  viime läbi  kahes etapis:

-Esimeses etapis selgitatakse seadme omanikule/operaatorile ülevaatuse metoodikat, kohapeal fikseeritakse olukord fotografeerides seadmeid ja maa-ala, teostatakse vajalikud mõõtmised (inspektoril on selleks spetsiaalne tööriistade komplekt), võrreldakse vastavust standarditega ning kogutakse piisavalt andmeid RAPEX direktiivil põhineva riskianalüüsi läbiviimiseks.

-Teises etapis koostatakse kontrollaruanne, kus tuuakse eraldi välja iga vahendi standardile vastavus, avastatud puudused, nende ohtlikkus, riskiklass, õnnetuse tõenäosus vahendi järelejäänud kasutusea jooksul ja võimalikud parandus-ettepanekud. Põhikontrolli tulemused väljastatakse ainult tellijale.

Ülevaatuste läbiviimisel lähtume esmajoones mänguväljakute vastavusest ohutusele. Selleks kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud RAPEX riskianalüüsi metoodikat ja  tuvastame ka vastavuse standartidele. Kasutame Euroopa standardeid ja tehnilisi raporteid:

  • EN 1176,   EN 1177,   EN15312,  EN14974,  EN16630,  EN 16899,  EN12572,  EN16579
  • TR16396,  TR16467,  TR 16879, TR 17207

Mänguväljakutel on esmatähtsusega kasutajate ohutus. Paraku standardite koostajatel ei ole kuidagi  võimalik ette näha kõiki kasutusolukordi ja konstruktsioonilisi kombinatsioone, kus eri osapoolte koosmõju kas kasvatab või vähendab riske. Aastaid kasutatud mustvalge ülevaatuste teostamise metoodika, kus standarditele vastavus tähendas ohutut ja mittevastavus ohtlikku, viis üle-reageerimisteni  või vastupidi,  reaalsete ohtudega leppimiseni.

Standard käsitleb tehnilisi konstruktsioone, eristades ühe detaili tervikust ja esitades sellele detailile tehnilisi nõudeid. Riskianalüüs vaatleb tervikut , võttes arvesse kogu konstruktsiooni ja lisaks sellele ka  kasutajaid ja keskkonda.

Standardid ja riskianalüüs ei võistle mingilgi määral omavahel, kumb on tähtsam. Nad täiendavad teineteist. Standard loob kriteeriumid, mille abil potentsiaalset  riski märgata ja riskianalüüs aitab teha otsust, kas erisus nõuab sekkumist.

Seega mänguvahendite ja -väljakute puhul ei saa tänapäeval lähtuda ainult standarditele vastavusest vaid hinnata tuleb tervikut, et veenduda ohutuses.

Küsi pakkumist

Korraldame  mänguväljakute ohutuse alaseid koolitusi tellija vajadusi ja soove arvestades

Näiteks:

-Koolitus mänguväljakute korralisi ja kasutuskõlblikkuse kontrolle läbiviivatele  töötajatele

-Koolitus mänguväljakute omanike/operaatorite vastutavatele töötajatele (omavalitsuste, lasteasutuste, elamuühistute jne. töötajad)

Küsi pakkumist

-Konsulteerime mänguväljakute ja – vahendite ohutuse teemal omanikke/operaatoreid, projekteerijaid ja tellijaid.